Darovací smlouva

Chcete darovat byt, dům či chatu svým potomkům? Potřebujete sepsat Darovací smlouvu včetně možnosti práva doživotního užívání a vše vyřídit na katastru nemovitostí?  Rádi Vám pomůžeme.

Kontaktujte nás

I.

O darovací smlouvě

Darováním nemovitostí za života dárce předejdete budoucím sporům mezi potomky. Výhodou oproti závěti je také skutečnost, že obdarovaní nebudou muset hradit náklady související s dědickým řízením, které se počítají z hodnoty dědictví.

Tyto internetové stránky advokátní kanceláře Mgr. Martina Čermáka mají za cíl představit obvyklé náležitosti darovací smlouvy a nabídnout možnost sepisu darovací smlouvy dle Vašich potřeb včetně věcného břemene doživotního užívání pro dárce i případného partnera dárce. Sepíšeme pro Vás také návrh na vklad darovací smlouvy i věcného břemene do katastru nemovitostí. Na této stránce také upozorňujeme na nejčastější chyby, kterých se dárci běžně dopouštějí.

Vše můžeme vyřídit na dálku prostřednictvím emailu a telefonu.

Více o advokátní kanceláři

II.

Co by v darovací smlouvě nemělo chybět

Označení smluvních stran

Dárce i obdarovaný musí být ve smlouvě označeni jejich jménem, příjmení, rodným číslem či datem narození a trvalým bydlištěm. Pokud se současně s darovací smlouvou zřizuje i služebnost (dříve věcné břemeno) doživotního…

Více informací

Prohlášení vlastníka a předmět darovací smlouvy

Ve smlouvě by nemělo chybět prohlášení vlastníka na základě jakých skutečností je vlastníkem převáděných nemovitostí a zejména by měly být tyto nemovitosti správně označeny a specifikovány pro zápis do katastru nemovitostí.

Více informací

Projev vůle dárce a obdarovaného

V darovací smlouvě musí být uveden projev vůle dárce, že daruje jim určený podíl na nemovitosti či celou nemovitost specifikovanou v předmětu darovací smlouvy a projev vůle obdarovaného, že uvedený dar do svého vlastnictví přijímá.

Více informací

Stav nemovitostí

Obdarovaný by měl mít možnost se seznámit s faktickým i právním stavem nemovitostí před realizací darování, aby se z darovaného domu, bytu či pozemku nestal „danajský dar“, který obdarovanému způsobuje spíše potíže než užitek.

Více informací

Odvolání daru

Dárce může odvolat dar, upadne-li do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, kterou je povinen vyživovat. V takovém případě mu obdarovaný musí vydat dar zpět nebo zaplatit cenu…

Více informací

Zřízení služebnosti doživotního užívání a práva a povinnosti smluvních stran

Současně s darováním nemovitostí může být zřízena také bezúplatná služebnost doživotního užívání pro dárce a další osobu (většinou partnera dárce). Takové právo doživotního bezplatného užívání pokud je zapsáno…

Více informací

Závěrečná ustanovení

V závěrečných ustanoveních obvykle bývají dohodnuty podmínky pro možné úpravy smlouvy (tedy jakou formou může být smlouva měněna a případně co je považováno za písemnou formu) a je vhodné také uvést…

Více informací

Potřebujete pomoc s darovací smlouvou?

Naše advokátní kancelář sídlí v Brně, kde si můžete sjednat také osobní konzultaci. Vše, ale zvládneme bez problémů i na dálku na základě Vámi emailem zaslaných podkladů.

Kontaktujte nás

III.

Nejčastější chyby a problémy při uzavírání darovací smlouvy

Nesprávně či neúplně vymezený předmět darovací smlouvy

Nejčastější chybou v darovací smlouvě je nesprávné označení nemovitostí, které jsou předmětem darovací smlouvy. Katastr nemovitostí potom nesprávně označené nemovitosti v darovací smlouvě nemůže převést na obdarovaného. Podle příslušného listu vlastnictví musí být řádně označeny veškeré nemovitosti (pozemky a stavby) a spoluvlastnické podíly, které s převáděnými nemovitostmi souvisí.

Pozor je třeba dávat na skutečnost, že některé stavby se s účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., staly součástí pozemku, neboť mají vlastníci či spoluvlastníci nemovitostí stejné podíly na pozemcích a stavbách. V takovém případě není možné převádět stavby samostatně, ale je nutné je specifikovat jako součást pozemku.

Doporučuji tedy popisu předmětu nemovitosti věnovat zvláštní pozornost.

Neuvedení práva doživotního užívání přesto, že chce dárce nemovitost dále užívat

Je rozhodnutím dárce zda chce darovanou nemovitost dále užívat nebo zřídit užívání jiné osobě. Zatížíte-li nemovitost služebností doživotního užívání, bude v praxi obtížné s ní dále nakládat (zejména nemovitost prodat či pronajmout) a proto si vždy rozmyslete, zda nemovitost zatížíte. 

V případě, že nemovitost darujete, formálně tím ztrácíte nárok ji dále užívat a proto v případě, že chcete vy nebo Váš partner či osoba blízká nemovitost dále využívat či spoluužívat doporučuji ve smlouvě výslovně sjednat služebnost doživotního užívání.

Darování nemovitosti obdarovanému, který není rodinným příslušníkem či osobou ve společně hospodařící domácnosti

Darovací daň byla sice zrušena k 31. 12. 2013, ale v případě darování vyšší hodnoty než 15 000,- Kč je obdarovaný povinen uhradit daň z příjmu fyzické osoby pokud se nejedná o rodinného příslušníka či osobu blízkou. Tedy osvobozené od daně jsou bezúplatné příjmy (tedy i darování nemovitostí) od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, od sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, od osoby, se kterou dárce žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou či bezúplatného příjmu z jiného důvodu uvedeného v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Upozornit je třeba také na skutečnost, že dle současné právní úpravy existuje, vyjma darování nemovitostí osobám blízkým (tj. příbuzným v řadě přímé, sourozencům, manželovi či jiné osobě v poměru rodinném či obdobném jak blíže specifikuje občanský zákoník), zákonné předkupní právo, které mohou uplatnit jak případní spoluvlastníci převáděných nemovitostí tak také vlastníci pozemku či stavby pokud jsou tito vlastníci různí. Takové předkupní právo se použije také v případě darování nemovitostí, kdy spoluvlastník nemovitosti či vlastník stavby nebo pozemku (zákonem nazývaný jako  předkupník) je oprávněn věc přednostně koupit za cenu obvyklou.  

Darování nezletilému bez svolení soudu

Darem nezíská obdarovaný pouze vlastnické právo, ale spolu s darovanou nemovitostí na něj přechází i povinnosti (například daň z nemovitosti, potřeba rekonstrukce či jiné finanční investice). U nezletilých dětí tedy musí darování schválit soud.

Dítě v řízení o schválení právního jednání za nezletilého zastupuje orgán sociálně právní ochrany dětí (tzv. „ODSPOD“) a věc řeší soud v místě bydliště nezletilého dítěte.

Návrh na vklad vlastnického práva spolu s darovací smlouvou a rozsudkem je tedy nutné podat na příslušný katastrální úřad až poté, co soud rozhodne o tom, zda je darování v zájmu nezletilého dítěte.

Potřebujete pomoc s darovací smlouvou?

IV.

Ceník právních služeb

Chcete-li se vyhnout případným důsledkům vyplývajícím z nesprávné či neúplné darovací smlouvy a případného zamítnutí darování katastrem nemovitostí, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte. Vše včetně podání návrhu na vklad a případného zřízení služebnosti vyřídíme za Vás.

Informace pro spotřebitele

Darovací smlouva bez věcného břemene

Odměna za sepis smlouvy 6 000 Kč

Darovací smlouva s věcným břemenem

Odměna za sepis smlouvy 7 000 Kč

Za vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí je třeba také uhradit správní poplatek 1000,- Kč příslušnému katastru nemovitostí. 

V případě zájmu o sepis více darovacích smluv pro rozdělení mezi více potomků nabízíme vyhotovení darovacích smluv za zvýhodněných podmínek.

Budeme potřebovat

  • jména, příjmení,
  • rodné čísla,
  • trvalé bydliště dárců a obdarovaných
  • Vámi zvolený podíl  na nemovitostech, které chcete darovat
  • a dále list vlastnictví nebo původní listina na základě, které jste nemovitost získali.

S případným zajištěním těchto informací Vám rádi pomůžeme. Naše advokátní kancelář disponuje také dálkovým přístupem do katastru nemovitostí, takže můžeme případné listy vlastnictví získat bez problému i na dálku.

V.

Potřebujete pomoc s darovací smlouvou?

Kontaktovat nás můžete na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře.

  1. *
  2. *
  3. *